Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.22.141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 kwietnia 1965 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 3 Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. (Dz. U. z 1949 r. Nr 31, poz. 235), została zarejestrowana dnia 13 stycznia 1964 r. ratyfikacja powyższej konwencji przez Indię.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że niżej wymienione państwa zakomunikowały Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, iż uważają się za związane postanowieniami powyższej konwencji, które zostały rozciągnięte na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości:

Rwanda dnia 18 września 1962 r.

Algieria dnia 19 października 1962 r.

Burundi dnia 11 marca 1963 r.