Uczestnictwo Republiki Kuby, Islandii i Tonga w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.28.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1978 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 października 1978 r.
w sprawie uczestnictwa Republiki Kuby, Islandii i Tonga w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem X Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 38, poz. 221), zostały złożone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty przystąpienia do wymienionej konwencji przez następujące państwa:
Republikę Kuby dnia 26 kwietnia 1976 r.,

z następującym zastrzeżeniem:

"Rewolucyjny Rząd Republiki Kuby nie uważa się za związany postanowieniami artykułu VIII ustęp 2, na podstawie których Strony mogą zwracać się do Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o wyznaczenie arbitrów dla rozstrzygnięcia sporów.",

Islandię dnia 28 kwietnia 1977 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Tonga przekazał Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 11 listopada 1977 r. notyfikację o sukcesji w odniesieniu do powyższej konwencji.

Zgodnie z artykułem XI powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Republiki Kuby dnia 26 maja 1976 r., a w stosunku do Islandii dnia 28 maja 1977 r.