Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.31.259

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 października 1969 r.
dotyczące uczestnictwa Nigerii, Niemieckiej Republiki Federalnej i Iranu w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 40, poz. 268), następujące państwa złożyły Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury swoje dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przyjęcia powyższej konwencji:
Niger dnia 16 lipca 1968 r.,

Niemiecka Republika Federalna dnia 17 lipca 1968 r.,

Iran dnia 17 lipca 1968 r.

Zgodnie z artykułem 14 konwencji weszła ona w życie dla Nigeru dnia 16 października 1968 r., dla Niemieckiej Republiki Federalnej i dla Iranu dnia 17 października 1968 r.