Uczestnictwo Nigerii, Sierra Leone i Konga (Leopoldville) w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.64.312

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 listopada 1962 r.
w sprawie uczestnictwa Nigerii, Sierra Leone i Konga (Leopoldville) w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że notami złożonymi Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w niżej podanych terminach następujące państwa uznały się za nadal związane postanowieniami Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. (Dz. U. z 1927 r. Nr 71, poz. 621), zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 59, poz. 407), które zostały rozciągnięte na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości:
Federacja Nigerii dnia 26 czerwca 1961 r.

Sierra Leone dnia 13 marca 1962 r.

Republika Kongo (Leopoldville) dnia 31 maja 1962 r.