Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.15.96

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 1966 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 kwietnia 1966 r.
w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez nią znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym.

Podaje się niniejszym do wiadomości, iż Rząd Malty notą z dnia 3 stycznia 1966 r. zakomunikował Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważa się za związany postanowieniami Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321), które zostały rozciągnięte na jego terytorium przed uzyskaniem niepodległości, z wyłączeniem załącznika 1 ze stosowania Konwencji, zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 Konwencji.
Jednocześnie Rząd Malty poinformował Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż przyjął dla siebie literę M jako znak wyróżniający w ruchu międzynarodowym.