Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.34.172

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 lipca 1967 r.
w sprawie uczestnictwa Irlandii i Malty w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 49 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), został złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 maja 1967 r. dokument ratyfikacji przez Irlandię powyższej konwencji.
Zgodnie z artykułem 51 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Irlandii dnia 9 czerwca 1967 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Malty notą z dnia 7 marca 1967 r. powiadomił Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważa się za związany od dnia 1 października 1964 r. postanowieniami powyższej konwencji, która została rozciągnięta na terytorium Malty przed uzyskaniem niepodległości, i złożył oświadczenie, że artykuł 37 ustęp 2 konwencji będzie miał zastosowanie na zasadzie wzajemności.