Uczestnictwo Fidżi i Tonga w Konwencji o szelfie kontynentalnym i w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r., oraz przystąpienie Norwegii do Konwencji o szelfie kontynentalnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.12.91

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 stycznia 1972 r.
w sprawie uczestnictwa Fidżi i Tonga w Konwencji o szelfie kontynentalnym i w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r., oraz przystąpienia Norwegii do Konwencji o szelfie kontynentalnym.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że notą otrzymaną przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 25 marca 1971 r. Rząd Fidżi, a dnia 29 czerwca 1971 r. Rząd Królestwa Tonga poinformował, iż uważa się za związany postanowieniami Konwencji o morzu pełnym (Dz. U. z 1963 Nr 33, poz. 187) oraz Konwencji o szelfie kontynentalnym (Dz. U. z 1964 r. Nr 28, poz. 179), sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r., których stosowanie zostało rozciągnięte na terytorium tych państw przed uzyskaniem przez nie niepodległości.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z artykułem 10 Konwencji o szelfie kontynentalnym złożony został dnia 9 września 1971 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Norwegii do tej konwencji.

Zgodnie z artykułem 11 ustęp 2 Konwencji weszła ona w życie w stosunku do Norwegii dnia 9 października 1971 r.