Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.65.324

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 listopada 1962 r.
dotyczące uczestnictwa Ekwadoru, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Gwatemali w Konwencji o ruchu drogowym i Protokole w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 27 Konwencji o ruchu drogowym oraz art. 56 (4) Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321), podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r., Ekwador złożył dnia 26 września 1962 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swoje dokumenty przystąpienia do powyższych aktów międzynarodowych.
Jednocześnie Rząd Ekwadoru zakomunikował, że przyjął dla siebie litery EC jako znak wyróżniający dla pojazdów w ruchu międzynarodowym.

Ponadto podaje się do wiadomości, że Rząd Republiki Środkowo-Afrykańskiej zakomunikował dnia 4 września 1962 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważa za nadal wiążące dla siebie postanowienia powyższej Konwencji o ruchu drogowym, które zostały rozciągnięte na jego terytorium przed uzyskaniem niepodległości.

Podaje się również do wiadomości, że Rząd Gwatemali zakomunikował dnia 26 września 1962 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż przyjął dla siebie litery GCA jako znak wyróżniający dla pojazdów w ruchu międzynarodowym, oraz oświadczył, że zgodnie z art. 2 paragraf 1 Konwencji o ruchu drogowym wyłącza załącznik 1 ze stosowania tej Konwencji i że zgodnie z częścią IV (b) Załącznika 6 do powyższej Konwencji nie zezwala na używanie więcej niż jednej przyczepy za pojazdem ciągnącym ani też na używanie pojazdów członowych do przewozu pasażerów.