Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.593

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 września 1920 r.
w przedmiocie uchylenia zakazu urządzania w restauracjach, kawiarniach i t. p. zakładach koncertów i popisów muzycznych.

Na podstawie art. 2 p. f. ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. 1919 r. № 61 poz. 364) i rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 lipca 1920 r. (Dz. Ust. 1920 r. № 66 poz. 440) niniejszem na obszarze b. zaboru rosyjskiego uchylam punkt 1 rozporządzenia kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca r. b. (Dz. Ust. 1920 r. № 60 poz. 382) w przedmiocie zakazu urządzania w restauracjach, kawiarniach i t. p. zakładach koncertów i popisów muzycznych.
SPROSTOWANIE.

W № 79 w załączniku do ustawy o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku na str. 1452 w pozycji czwartej w wierszu czwartym po słowie stopów ma być zamiast dwukropka średnik.

W № 82 ustawa o państwowym podatku dochodowym podatku majątkowym ma otrzymać pozycją 550 (nie 498).

W № 87 w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych o komunikacji między stacjami polskich kolei państwowych a stacjami położonemi na obszarze W. M. Gdańska na str. 1596 w ustępie E. Postanowienia końcowe w wierszu jedenastem zamiast "Nylau" ma być "Eylau".

W № 88 w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych zmieniającem rozporządzenie wykonawcze z dn. 3 lutego 1920 r. do ustawy z dn. 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe na str. 1606 w podpisie Ministra Robót Publicznych należy jako początkową literą imienia umieścić H. (zamiast S.t).