Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.455

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie uchylenia w b. zaborze rosyjskim postanowień rosyjskiej ustawy akcyzowej o opodatkowaniu miodu do picia.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. R. P. № 41 poz. 248) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Postanowienia art. 108, ustąp 1 lit. b., art. 109. L. 3., art. 111 L. 3., art. 113 L. 4., art. 284 do 295 oraz art. 406 do 409 ros. ustawy akcyzowej (tom V zbioru praw rosyjskich z 1901 r. z uzupełnieniami z r. 1912), dotyczące opodatkowania miodu do picia na obszarze b. zaboru rosyjskiego, uchyla się.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.
§  3. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 r.

Z dniem tym tracą moc obowiązującą sprzeczne z rozporządzeniem tem wszelkiego rodzaju przepisy, dotyczące opodatkowania miodu na obszarze b. zaboru- rosyjskiego.