Uchylenie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. - Dz.U.1997.162.1119 - OpenLEX

Uchylenie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.162.1119

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 października 1997 r.
uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 75, poz. 357 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939) oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934 i Nr 141, poz. 943 i 945), zarządza się, co następuje:
Uchyla się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych (Dz. U. Nr 130, poz. 862).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.