Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.515

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW I NADZWYCZAJNEGO KOMISARZA DO WALKI Z EPIDEMJAMI W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie uchylenia rozporządzenia z dnia 30 października 1920 r. w sprawie utworzenia kordonu sanitarno policyjnego wzdłuż linji rzek: Niemna, Swisłoczy, Narwi, Bugu i Zbrucza.

Na mocy art. 3 punkt c) i art. 9 ustawy z dnia 14-go lipca 1920 r. o utworzeniu urzędu Nadzwyczajnego Komisarza do walk: z epidemjami, grożącemi Państwu klęską powszechną (Dz. Ust. Rz. P. № 61 poz. 388), zarządza się co następuje:
§  1. Uchyla się moc obowiązującą rozporządzenia z dnia 30 października 1920 r. w przedmiocie utworzenia kordonu sanitarno-policyjnego wzdłuż linji rzek: Niemna, Swisłoczy, Narwi, Bugu i Zbrucza (Dz. Ust. Rz. P. № 108 poz. 711) i znosi się ustanowione tem rozporządzeniem: kordon sanitarno-policyjny oraz ograniczenia ruchu ludności na linji tego kordonu.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.