Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.52.333

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 14 czerwca 1921 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 18 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 81, poz. 548) w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa oraz rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 2 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 96, poz. 635), uzupełniającego rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa.

Na mocy art. 3, 4, 7 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. R. P. № 67, poz. 449) oraz artykułów 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 115, poz. 764) w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania rozporządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia przewozu ziemiopłodów i ich przetworów w obrocie pozakontyngentowym zarządzam co następuje:
Art.  1.

Znosi się rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 18 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 81, poz. 548) w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa, oraz rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 2 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 96, poz. 635), uzupełniające rozporządzenie z dnia 18 sierpnia w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.