Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.483

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 29 lipca 1921 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 17 września 1920 r. w przedmiocie przerobu ziemiopłodów na piwo w browarach b. Królestwa Polskiego i Małopolski w roku gospodarczym 1920/21.

Na zasadzie art. 3 i 7 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. R P. Nr . 67, poz. 449), uchwały Rady Ministrów z dnia 8 października 1920 r. oraz rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Aprowizacji do wydawania rozporządzeń aprowizacyjnych, związanych z prowadzeniem wojny (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. Nr 73, poz. 500) zarządza się co następuje.
§  1. Uchyla się rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 17 września 1920 roku w sprawie przerobu ziemiopłodów na piwo w browarach b. Królestwa Polskiego i Małopolski w roku gospodarczym 1920/21. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. Nr . 98 poz. 657).
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia