Uchylenie rozporządzenia w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1586

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

Na podstawie art. 81 ust. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2021 r. poz. 256) zarządza się, co następuje:
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus (Dz. U. z 2016 r. poz. 1220).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).