§ 2. - Uchylenie rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.197.1454

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2006 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.