Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.914

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 2017 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek

Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek (Dz. U. poz. 515).
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 maja 2017 r.