Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 2017 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia (Dz. U. poz. 521).
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.