Uchylenie rozporządzenia w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.3.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 stycznia 1975 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.

Na podstawie art. 5 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Uchyla się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1973 r. w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe (Dz. U. Nr 7, poz. 53), z tym że kwoty zainkasowanej opłaty skarbowej w miesiącu styczniu 1975 r. inkasenci przekazują na właściwy rachunek zgodnie z § 1 ust. 4 tego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.