Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.40.172

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 kwietnia 1996 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu cementu.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
§  1. Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu cementu (Dz. U. Nr 55, poz. 226).
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.