Uchylenie rozporządzenia w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów. - Dz.U.2016.1095 - OpenLEX

Uchylenie rozporządzenia w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1095

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 lipca 2016 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052) zarządza się, co następuje:
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów (Dz. U. poz. 1842).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).