Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1851

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 września 2018 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (O1ivier) 2

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1616) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. U. z 2016 r. poz. 711).
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/490 z dnia 21 marca 2018 r. uchylającą decyzję 2007/365/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. Urz. UE L 81 z 23.03.2018, str. 22).