Uchylenie rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.899

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej"

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, z 2014 r. poz. 498, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
Traci moc rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej" (Dz. U. poz. 427).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).