Uchylenie rozporządzenia w sprawie lokat funduszu emerytalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.260.2180

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2005 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego

Na podstawie art. 141 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:
Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie lokat funduszu emerytalnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1549).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2005 r.