Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.473

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 18 marca 2020 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego

Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego (Dz. U. poz. 1776).
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).