Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.171

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1922 r.
w przedmiocie uchylenia rozporządzenia b. Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich w sprawie opłat skarbowych od umów dotyczących sprzedaży lasów.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 roku o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 16 poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Ustęp drugi § 1 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 1921 roku w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia o poborze opłat stemplowych, dekretu o opłacie od podań i świadectw urzędowych, art. 6-10 ustawy o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych oraz ustaw o opłatach stemplowych od ubezpieczeń, od weksli i od sprzedaży przedmiotów zbytku na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 82 poz. 567) uzupełnia się w ten sposób, iż uchyla się także rozporządzenie komisarza generalnego ziem wschodnich z dnia 5 listopada 1919 r. w sprawie opłat skarbowych od umów, dotyczących sprzedaży lasów (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 30 poz. 322).
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.
§  3. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.