Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.15.206

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie uchylenia rozporządzeń b. władz okupacyjnych w zakresie sądowego Prawa Karnego dla osób cywilnych.

Art.  1.

Bez ujmy dla mocy obowiązującej rozporządzeń tymczasowych Rady Stanu względnie Komisji Przejściowej tejże Rady Stanu, nie obowiązują w zakresie sądowego prawa karnego następujące rozporządzenia b. władz okupacyjnych:

w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie:

a) rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1917 r. № 84 Dz. rozp. dla J. G. W. poz. 351;
b) rozporządzenie wykonawcze, dotyczące nowego urządzenia wymiaru sprawiedliwości w gen. gubernatorstwie Warszawskim z dn. 11 sierpnia 1917 r. № 84 Dz. rozp. dla J. G. W. poz. 359;
c) rozporządzenie, dotyczące c. n. sądów administracji przy gen. gubernatorstwie Warszawskiem z dn. 11 sierpnia 1917 r. № 84 Dz. rozp. dla J. G. W. poz. 360;
d) rozporządzenie, dotyczące wydawania policyjnych nakazów karnych na terytorjum gen. gubernatorstwa Warszawskiego z dnia 11 sierpnia 1917 r. № 84 Dz. rozp. dla J. G. W. poz. 361;
e) rozporządzenie, dotyczące opłat i kosztów w urzędach niemieckich, powołanych do wymiaru sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 1917 r. № 84 Dz. rozp. dla J. G. W. poz. 362;

w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie:

rozporządzenie, dotyczące sądownictwa z dn. 25 sierpnia 1917 r. Dz. rozp. c. i k. zarządu wojskowego w Polsce cz. XIV poz. 71 z wyjątkiem cz. 1 - ej § 5.

Art.  2.

Nie obowiązują zastrzeżenia na rzecz b. władz okupacyjnych, zawarte w rozporządzeniach z 27 października 1917 r. № 93 Dz. rozp. dla J. G. W. poz. 399 i z 28 września 1917 r. cz. XIX Dz. rozp. dla J. G. L. poz. 80.

Art.  3.

Przepisy karne, wydane przez b. władze okupacyjne, nie uchylają mocy obowiązującej przepisów Kodeksu Karnego (art. 1 i nast. przepisów przechodnich do Kodeksu Karnego z dn. 7 sierpnia 1917 r. № 1 Dz. U. D. S. T. R. S.) bez względu na czas, kiedy wydane zostały i choćby zawierały przepisy szczególne.

Jeśli naruszają moc obowiązującą przepisów Kodeksu Karnego, tracą w tym zakresie swoją moc prawną, o ile nie utraciły jej dotychczas z innych przyczyn.

Art.  4.

Rozpoznaniu sądów dla osób cywilnych podlegają przekroczenia rozporządzeń b. władz okupacyjnych, zastrzeżone wojskowemu sądownictwu okupacyjnemu, o ile zostanie potwierdzona moc obowiązująca powyższych rozporządzeń, i o ile w przedmiocie właściwości nie nastąpi odmienne postanowienie.

Art.  5.

Rozporządzenia wykonawcze, w szczególności dotyczące spraw przez b. władze okupacyjne nie ukończonych, wyda Minister Sprawiedliwości w miarę potrzeby w porozumieniu z innymi Ministrami.

Dan w Warszawie, dnia 8 lutego 1919 r.