Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 14 marca 1922 r.
w przedmiocie uchylenia obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej przepisów ograniczających użycie i obrót mlekiem i masłem.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64 poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Uchyla się rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie mleka i masła z dnia 24 kwietnia 1921 r. (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. № 17 poz. 105).
§  2. Na obszar województwa poznańskiego ! pomorskiego wprowadza się zasadę, wolnego obrotu mlekiem, masłem, twarogiem i wyrobami serowemi z mleka odtłuszczonego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy prawne władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych i miejscowych, o ile stoją w sprzeczności z przepisami niniejszego rozporządzenia.