Uchylenie i zmiana niektórych rozporządzeń wykonawczych do prawa o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.110.908

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 grudnia 1932 r.
o uchyleniu i zmianie niektórych rozporządzeń wykonawczych do prawa o ustroju sądów powszechnych.

Na podstawie art. 78, 213, 268 i 298 prawa p ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P, z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) oraz art. 18 i 25 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 980) i §§ 7, 8 i 22 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 593) zarządzam co następuje:
Uchyla się:
a)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie postępowania przy obsadzaniu wolnych stanowisk sędziowskich w sądach apelacyjnych, okręgowych i grodzkich (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 935);
b)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie przedstawiania kandydatów na stanowiska prokuratorskie (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 936);
c)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1930 r. o trybie postępowania przy obsadzaniu wolnych stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 134).
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o prawach i obowiązkach oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów handlowych (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 940) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 3, ustęp pierwszy, zdania drugie otrzymuje brzmienie następujące:

"Pozatem prezes sądu okręgowego udziela zwolnienia sędziom handlowym i w innych przypadkach na określone terminy.";

2)
w § 8, ustęp ostatni, wyrazy: "zgromadzenia ogólnego" zastępuje się wyrazami: "kolegjum administracyjnego", zdanie zaś drugie tego ustępu otrzymuje brzmienie następujące: "Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. o trybie postępowania przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów na inne miejsce służbowe i w stan spoczynku (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 906) ma tu odpowiednie zastosowanie."
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o taksie dla tłumaczów przysięgłych (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 944) skreśla się §§ 7 i 9.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1929 r. o pieczęciach urzędowych w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Sprawiedliwości, jako też w sądach i urzędach wymiaru Sprawiedliwości i więziennictwa (Dz. U. R. P. Nr. 48, poz. 396) wprowadza się zmiany następujące:
1)
Przepis § 2 pkt. "d" otrzymuje brzmienie: "d) w sadach grodzkich - z napisem: "Sąd Grodzki w ......"; w sądach grodzkich w Krakowie- z napisem: "Sąd Grodzki w Krakowie" i "Sąd Grodzki na Podgórzu w Krakowie"; w sądach grodzkich we Lwowie -.z napisem: "Sąd Grodzki Miejski we Lwowie" i "Sąd Grodzki Zamiejski we Lwowie".
2)
Przepis § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Sędziowie, sprawujący kierownictwo sądów grodzkich (art. 11 § 1 u. s. p.) i kierownicy oddziałów sądów grodzkich (§ 46 regulaminu ogólnego wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich, Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 110, poz. 905) nie posiadają oddzielnych pieczęci, lecz używają pieczęci sądu."

3)
Przepis § 4, pkt. "b", zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Sędziowie, sprawujący kierownictwo sądów grodzkich, jako przełożeni więzień, używają pieczęci sądu."
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.