Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.118.779

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 9 grudnia 1920 r.
w sprawie uchylenia dekretu w przedmiocie sekwestru skór i garbników (Dz. Pr. № 14, poz. 157).

Art.  1.

Znosi się sekwestr skór i garbników, utrzymany przez dekret z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 157).

Art.  2.

Zakłady garbarskie są obowiązane w terminach, określonych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, wykończyć otrzymane po cenach kontyngensowych skóry surowe, Rządowi zaś przysługuje prawo pierwokupu całości lub części tych skór podług cen, określonych- przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Art.  3.

Z chwilą ogłoszenia niniejszej ustawy tracą moc obowiązującą wszelkie opłaty i ograniczenia, dotyczące obrotu skórami, ustanowione przez jakiebądź rozporządzenia, przepisy lub instrukcje, wydane z powodu istnienia sekwestru skór.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych.