Uchylenie czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.48.218

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1993 r.
w sprawie uchylenia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów (Dz. U. Nr 101, poz. 509).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.