Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.97.642

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO
z dnia 24 września 1920 r.
w sprawie uchylania uchwal spółek drobnych rolników, utworzonych na podstawie statutu Banku Włościańskiego.

Na mocy art. 3 punkt g i art. 16 punkt c ustawy z dn. 6 lipca 1920 r. o organizacji Urzędów Ziemskich (Dz. Ust. № 70 - 1920 r. poz. 461) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Uchwały spółek, utworzonych na podstawie art. 49 statutu Banku Włościańskiego (wyd. 1912 r.) w przedmiocie przyjmowania nowych członków, przewłaszczania i podziału gruntów, będących w posiadaniu poszczególnych członków spółki, lub podziału wspólnot pomiędzy pojedynczych gospodarzy oraz wszelkie inne uchwały, ustanawiające zmiany w dotychczasowym trybie korzystania i rozporządzania gruntami, nabytemi przez te spółki do czasu ostatecznego umorzenia wydanych przez Bank pożyczek nabierają mocy obowiązującej dopiero po zatwierdzeniu przez Zarząd Likwidacyjny Oddziałów Banku Włościańskiego na terenie Państwa Polskiego.

Art.  2. 1

Uchwały dotyczące przymusowego usunięcia członka przez spółkę za niepłacenie rat bankowych mogą być zaskarżone przez osoby interesowane do właściwej Okręgowej Komisji Ziemskiej w ciągu dni 30, licząc od dnia podania ich tym osobom do wiadomości przez Zarząd Likwidacyjny Oddziałów Banku Włościańskiego za pośrednictwem Władz Gminnych.

Art.  3.

O ile Zarząd Likwidacyjny Oddziałów Banku Włościańskiego uzna uchwałę spółki za nieodpowiadającą wymaganiom prawa, wówczas prześle ją wraz ze swą opinją Okręgowej Komisji Ziemskiej do zadecydowania.

Art.  4.

Od orzeczeń Okręgowe] Komisji Ziemskiej mają strony oraz Zarząd Likwidacyjny Oddziałów Banku Włościańskiego prawo odwołać się do Głównej Komisji Ziemskiej w ciągu miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu decyzji Okręgowej Komisji Ziemskiej.

Art.  5.

Orzeczenia Głównej Komisji Ziemskiej są ostateczne, a mogą być zaskarżone do Sądu Najwyższego w terminie i wypadkach, przewidzianych w art. 12 ustawy o organizacji Urzędów Ziemskich (Dz. Ustaw № 70- 1920 r. poz. 461).

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczyspolitej Polskiej.

1 Art. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 maja 1921 r. (Dz.U.21.46.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 1921 r.