Przepisy przejściowe i końcowe. - Rozdział 6 - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa. - Dz.U.1952.50.334 - OpenLEX

Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

Rozdział  VI.

Przepisy przejściowe i końcowe.

Rada Ministrów ustali termin wejścia w życie przepisów niniejszego dekretu dotyczących uchwalania budżetów dzielnicowych rad narodowych.

Tracą moc przepisy art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130).

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów i wszystkim ministrom.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1953 r.