Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

Rozdział  III.

Uchwalanie budżetu państwa.

Art.  9.
1. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Sejm uchwala corocznie budżet państwa.
2. 1 Rady narodowe uchwalają budżety terenowe przed uchwaleniem przez Sejm budżetu Państwa.
Art.  10.

Minister Finansów ustala w granicach określonych w budżecie centralnym układ wykonawczy budżetu centralnego.

Art.  11.
1. Wydziały finansowe prezydiów rad narodowych sporządzają projekty jednostkowych i zbiorczych budżetów terenowych i przedkładają je swoim prezydiom.
2. Prezydia rad narodowych uchwalają projekty budżetów terenowych po wysłuchaniu opinii terenowych komisji planowania gospodarczego.
3. 2 Projekty budżetów miast nie stanowiących powiatów oraz projekty budżetów osiedli i gromad sporządzają i uchwalają prezydia rad narodowych tych miast i osiedli oraz gromadzkich rad narodowych.
4. Prezydia rad narodowych wnoszą projekty budżetów terenowych na sesje swoich rad narodowych.
5. Projekty budżetów terenowych są rozpatrywane przez właściwe komisje rad narodowych.
Art.  12. 3

(skreślony).

Art.  13.
1. 4 Budżety terenowe uchwalone przez powiatowe, miejskie i dzielnicowe rady narodowe oraz rady narodowe osiedli podlegają rozpatrzeniu przez wydziały finansowe prezydiów rad narodowych wyższego stopnia pod względem zgodności budżetu:
1) z przepisami prawa,
2) z założeniami narodowego planu gospodarczego oraz
3) z kwotami dochodów i wydatków, ustalonymi w budżecie zbiorczym.
2. Budżety uchwalone przez wojewódzkie rady narodowe (Rady Narodowe m. st. Warszawy i m. Łodzi) są rozpatrywane przez Ministra Finansów.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności budżetu z zasadami ustalonymi w ust. 1:
1) wydział finansowy wystąpi do swego prezydium rady narodowej o zawieszenie wykonania uchwały budżetowej rady narodowej niższego stopnia w całości lub w części i o przedłożenie sprawy do rozstrzygnięcia radzie narodowej,
2) Minister Finansów wystąpi do Rady Ministrów o zawieszenie w całości lub w części wykonania uchwały budżetowej wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) i o przedłożenie sprawy do rozstrzygnięcia Radzie Państwa.
Art.  13a. 5

1. Prezydium gromadzkiej rady narodowej przedkłada uchwalony przez gromadzką radę narodową budżet gromady prezydium powiatowej rady narodowej do zatwierdzenia.
2. Prezydium powiatowej rady narodowej zatwierdza budżet gromady po szczegółowym rozpatrzeniu go w obecności przedstawicieli prezydium gromadzkiej rady narodowej.
Art.  14.
1. Rady narodowe mogą uchwalać budżety dodatkowe w granicach ponadplanowych dochodów uzyskanych dzięki gospodarności i inicjatywie tych rad.
2. Wydatki budżetów dodatkowych przeznaczone są na dodatkowe zaspokojenie potrzeb terenowych.
Art.  15.
1. 6 Rada Ministrów określi zasady i tryb uchwalania rozpatrywania i zatwierdzania budżetów terenowych jak również terenowych budżetów dodatkowych.
2. Rada Ministrów może poszczególne uprawnienia wynikające z ust. 1 przekazać Ministrowi Finansów.
1 Art. 9 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 11 grudnia 1954 r. (Dz.U.54.56.278) zmieniającego nin. dekret z dniem 17 grudnia 1954 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. (Dz.U.57.1.5) zmieniającego nin. dekret z dniem 12 stycznia 1957 r.

2 Art. 11 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 11 grudnia 1954 r. (Dz.U.54.56.278) zmieniającego nin. dekret z dniem 17 grudnia 1954 r.
3 Art. 12 skreślony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. (Dz.U.57.1.5) zmieniającego nin. dekret z dniem 12 stycznia 1957 r.
4 Art. 13 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 dekretu z dnia 11 grudnia 1954 r. (Dz.U.54.56.278) zmieniającego nin. dekret z dniem 17 grudnia 1954 r.
5 Art. 13a dodany przez art. 1 pkt 5 dekretu z dnia 11 grudnia 1954 r. (Dz.U.54.56.278) zmieniającego nin. dekret z dniem 17 grudnia 1954 r.
6 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 dekretu z dnia 11 grudnia 1954 r. (Dz.U.54.56.278) zmieniającego nin. dekret z dniem 17 grudnia 1954 r.