Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

Rozdział  II.

Opracowanie projektu budżetu państwa.

Art.  7.
1. Rada Ministrów określa zasady opracowania projektu budżetu państwa, a w szczególności zasady przedkładania materiałów dotyczących dochodów i wydatków zbiorczych budżetów województw (m. st. Warszawy i m. Łodzi).
2. Minister Finansów wydaje szczegółowe przepisy dotyczące opracowania projektu budżetu państwa.
Art.  8.
1. Minister Finansów sporządza projekt budżetu państwa i przedkłada go Radzie Ministrów.
2. Rada Ministrów uchwala corocznie projekt budżetu państwa po przedłożeniu przez Państwową Komisję Planowania Gospodarczego opinii o projekcie i przedstawia go Sejmowi.