Przepisy ogólne. - Rozdział 1 - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa. - Dz.U.1952.50.334 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

Rozdział  I.

Przepisy ogólne.

1.
Budżet państwa określa dochody według ich podstawowych źródeł oraz wydatki według podstawowych kierunków działalności państwa z wyodrębnieniem:
1)
dochodów i wydatków budżetu centralnego,
2)
dochodów i wydatków zbiorczych budżetów województw (m. st. Warszawy i m. Łodzi),
3)
planu zrównoważenia budżetów terenowych.
2.
Plan zrównoważenia budżetów terenowych określa wysokość udziałów w dochodach budżetu centralnego i dotacji z tego budżetu dla poszczególnych zbiorczych budżetów województw (m. st. Warszawy i m. Łodzi).

Zbiorcze budżety województw, powiatów i miast podzielonych na dzielnice określają dochody według ich głównych źródeł oraz wydatki według ich głównych kierunków, z wyodrębnieniem:

1)
dochodów i wydatków jednostkowego budżetu wojewódzkiego, powiatowego bądź miejskiego,
2)
dochodów i wydatków budżetów zbiorczych bądź jednostkowych bezpośrednio niższego stopnia,
3)
planu zrównoważenia budżetów wymienionych w pkt 2.

Jednostkowy budżet terenowy określa szczegółowo dochody i wydatki rady narodowej z wymienieniem organów właściwych do pobierania dochodów i dokonywania wydatków.

Układ wykonawczy budżetu centralnego określa szczegółowo dochody i wydatki budżetu centralnego oraz wymienia organy właściwe do pobierania dochodów i dokonywania wydatków.

1.
Preliminarze dochodów i preliminarze wydatków określają szczegółowo w ramach układu wykonawczego budżetu centralnego lub w ramach jednostkowych budżetów terenowych dochody bądź wydatki jednostek, których pełne dochody i wydatki włączone są do budżetu.
2.
Bilanse dochodów i wydatków określają zadania finansowe jednostek organizacyjnych działających według zasad rozrachunku gospodarczego wraz z rozliczeniami tych jednostek z budżetem centralnym i z poszczególnymi budżetami terenowymi.

Okresem budżetowym jest rok kalendarzowy.