Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  9.
1. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Sejm uchwala corocznie budżet państwa.
2. 1 Rady narodowe uchwalają budżety terenowe przed uchwaleniem przez Sejm budżetu Państwa.
1 Art. 9 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 11 grudnia 1954 r. (Dz.U.54.56.278) zmieniającego nin. dekret z dniem 17 grudnia 1954 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. (Dz.U.57.1.5) zmieniającego nin. dekret z dniem 12 stycznia 1957 r.