Art. 20. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa. - Dz.U.1952.50.334 - OpenLEX

Art. 20. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  20.
1.
Wydziały finansowe prezydiów rad narodowych wykonują jednostkowe budżety swych rad narodowych i nadzorują wykonywanie budżetów terenowych niższego stopnia, a w szczególności:
1)
otwierają kredyty budżetowe poszczególnym wydziałom prezydiów rad narodowych i organom równorzędnym,
2)
nadzorują rozliczenia jednostek organizacyjnych działających według zasad rozrachunku gospodarczego z budżetem terenowym i kontrolują rozliczenia takich jednostek z budżetami terenowymi niższego stopnia,
3)
kontrolują wykonywanie budżetów terenowych niższego stopnia,
4)
zabezpieczają zachowanie dyscypliny budżetowej przez wszystkie organy administracji państwowej oraz instytucje i przedsiębiorstwa finansowane z budżetu ich rady narodowej i z budżetów terenowych niższego stopnia,
5)
wykonują inne czynności przewidziane w przepisach wydanych na podstawie niniejszego dekretu.
2. 7
Prezydia rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, osiedli oraz gromadzkich rad narodowych wykonują budżety tych miast, osiedli i gromad.
7 Art. 20 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 dekretu z dnia 11 grudnia 1954 r. (Dz.U.54.56.278) zmieniającego nin. dekret z dniem 17 grudnia 1954 r.