Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  17.

Rada Ministrów czuwa nad wykonywaniem budżetu państwa.