Art. 16. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa. - Dz.U.1952.50.334 - OpenLEX

Art. 16. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  16.
1.
Wydatki budżetowe mogą być dokonywane w granicach ustalonych w budżecie i tylko na cele szczegółowo określone.
2.
Przy wykonywaniu budżetu państwa należy ponadto stosować zasady:
1)
pełnego i terminowego wykonywania zadań narodowego planu gospodarczego,
2)
pełnego i terminowego realizowania wszystkich dochodów,
3)
dokonywania wydatków tylko w miarę realizacji odpowiadających im zadań oraz w sposób najbardziej gospodarny.