Art. 11. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa. - Dz.U.1952.50.334 - OpenLEX

Art. 11. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  11.
1.
Wydziały finansowe prezydiów rad narodowych sporządzają projekty jednostkowych i zbiorczych budżetów terenowych i przedkładają je swoim prezydiom.
2.
Prezydia rad narodowych uchwalają projekty budżetów terenowych po wysłuchaniu opinii terenowych komisji planowania gospodarczego.
3. 2
Projekty budżetów miast nie stanowiących powiatów oraz projekty budżetów osiedli i gromad sporządzają i uchwalają prezydia rad narodowych tych miast i osiedli oraz gromadzkich rad narodowych.
4.
Prezydia rad narodowych wnoszą projekty budżetów terenowych na sesje swoich rad narodowych.
5.
Projekty budżetów terenowych są rozpatrywane przez właściwe komisje rad narodowych.
2 Art. 11 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 11 grudnia 1954 r. (Dz.U.54.56.278) zmieniającego nin. dekret z dniem 17 grudnia 1954 r.