Art. 52. - [Renta rodzinna i jednorazowe odszkodowania dla członków rodziny] - Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2189 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2024 r.
Art.  52.  [Renta rodzinna i jednorazowe odszkodowania dla członków rodziny]
1. 
Członkom rodziny pozostałym po:
1)
renciście pobierającym rentę z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, którego śmierć nastąpiła po wejściu w życie ustawy, wskutek takiego wypadku,
2)
renciście pobierającym rentę z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach lub z tytułu choroby zawodowej pozostającej w związku ze szczególnymi okolicznościami, którego śmierć nastąpiła po wejściu w życie ustawy, wskutek takiego wypadku lub choroby zawodowej,

przysługuje renta rodzinna na warunkach określonych w art. 17 i jednorazowe odszkodowanie na warunkach określonych w art. 13 i 14.

2. 
Przy orzekaniu związku śmierci rencisty z wypadkiem lub chorobą zawodową przepis art. 16 stosuje się odpowiednio.