Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1205 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
Art.  37e.  [Ocena wniosku o dofinansowanie projektu]
1.  Zakład dokonuje oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu, która obejmuje w szczególności ocenę spełnienia warunków, o których mowa w art. 37d, oraz ocenę kompletności i prawidłowości złożonego wniosku.
2.  Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę płatnika składek oraz numer rachunku składkowego;
2) liczbę osób, o których mowa w art. 37b ust. 1;
3) rodzaj, opis, cel i sposób realizacji działań w ramach projektu;
4) oświadczenie płatnika składek o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 37d ust. 1.
3.  Do wniosku o dofinansowanie projektu płatnik składek dołącza dokument przedstawiający poziom czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego.
4.  W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie projektu zawiera braki formalne, Zakład wzywa płatnika składek do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
5.  W przypadku gdy braki formalne nie zostaną usunięte w terminie, o którym mowa w ust. 4, wniosek o dofinansowanie projektu nie podlega rozpatrzeniu.
6.  Zakład przekazuje Instytutowi wnioski o dofinansowanie projektu spełniające wymagania formalne.
7.  Instytut dokonuje oceny merytorycznej projektów, która obejmuje w szczególności:
1) ocenę, czy wskazane cele są szczegółowo opisane, mierzalne, realne, określone w czasie;
2) ocenę adekwatności proponowanych we wniosku o dofinansowanie projektu działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do poziomu czynników ryzyka występujących u płatnika składek;
3) sprawdzenie zgodności rozwiązań ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) ocenę niezbędności i efektywności wydatków projektu;
5) ocenę, w jaki sposób osiągnięcie celów projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy u płatnika składek.
8.  Zakład przygotowuje listę rankingową projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Lista rankingowa jest udostępniana na stronie podmiotowej Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej.
9.  Dofinansowanie projektu, o którym mowa w ust. 8, następuje w drodze umowy o dofinansowanie zawartej między Zakładem a płatnikiem składek w ramach posiadanych przez Zakład środków finansowych na realizację projektu.