Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1205 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r. do: 31 marca 2021 r.
Art.  37c.  [Regulamin konkursu]
1.  Prezes Zakładu, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu, ustala regulamin konkursu.
2.  Regulamin konkursu określa w szczególności:
1) rodzaj obszarów technicznych podlegających dofinansowaniu;
2) termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu;
3) wzór umowy o dofinansowanie;
4) szczegółowe kryteria oceny merytorycznej projektu;
5) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie;
6) maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu;
7) sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.
3.  Prezes Zakładu podaje do publicznej wiadomości, w szczególności przez zamieszczenie na stronie podmiotowej Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej, regulamin konkursu oraz jego zmiany, wraz z ich uzasadnieniem, oraz termin, od którego są stosowane.