Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1205 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2019 r.
Art.  27.  [Ustalanie stopy procentowej składki]

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy.