Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1205 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r. do: 31 marca 2021 r.
Art.  27.  [Ustalanie stopy procentowej składki]

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy.