[Fundusz prewencji i rehabilitacji] - Art. 80. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 80. - [Fundusz prewencji i rehabilitacji] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  80.  [Fundusz prewencji i rehabilitacji]
1. 
Fundusz prewencji i rehabilitacji jest przeznaczony na finansowanie kosztów rzeczowych wynikających z realizacji zadań Kasy, o których mowa w art. 63 i 64.
2. 
Fundusz prewencji i rehabilitacji tworzy się z:
1)
odpisu od funduszu składkowego, w wysokości do 6,5% planowanych wydatków z tego funduszu;
2)
dotacji z budżetu państwa;
3)
odsetek uzyskanych z lokowania wolnych środków funduszu prewencji i rehabilitacji.
3. 
W razie powstania niedoboru funduszu prewencji i rehabilitacji, niedobór ten pokrywa się ze środków funduszu składkowego.