[Fundusze tworzone w ramach Kasy] - Art. 76. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 76. - [Fundusze tworzone w ramach Kasy] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  76.  [Fundusze tworzone w ramach Kasy]
1. 
Tworzy się Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwany dalej "funduszem składkowym". Fundusz ten jest osobą prawną; funkcje zarządu pełni z urzędu Prezes Kasy pod nadzorem Rady Rolników.
2. 
Podstawy finansowe ubezpieczenia i działalności Kasy stanowią także fundusze emerytalno-rentowy, administracyjny oraz prewencji i rehabilitacji, którymi dysponuje Prezes Kasy.
2a. 
Fundusze, o których mowa w ust. 2, są państwowymi funduszami celowymi.
3. 
Państwo gwarantuje wypłatę świadczeń finansowanych z funduszu emerytalno-rentowego.