[Prace Rady Rolników. Wynagrodzenie członków Rady] - Art. 68. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 68. - [Prace Rady Rolników. Wynagrodzenie członków Rady] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  68.  [Prace Rady Rolników. Wynagrodzenie członków Rady]
1. 
Strukturę organizacyjną i tryb prac Rady Rolników określa uchwalany przez nią regulamin.
2. 
Posiedzenie Rady Rolników zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Prezesa Kasy lub co najmniej 10 członków Rady bądź ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
3. 
(uchylony).
4. 
Rada Rolników podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Rolników, z tym że w sprawach określonych w art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 8 jest wymagana większość dwóch trzecich głosów. Regulamin Rady Rolników może przewidywać podejmowanie uchwał kwalifikowaną większością głosów także w innych sprawach.
5. 
Członkowi Rady Rolników w związku z udziałem w pracach Rady Rolników przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie.
5a. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi w drodze rozporządzenia:
1)
tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Rolników;
2)
regulamin i zasady wynagradzania członków Rady Rolników, uwzględniając funkcję pełnioną w Radzie Rolników i wydatki ponoszone w związku z udziałem w pracach Rady.
6. 
Prezes Kasy zapewnia obsługę prac Rady Rolników.