[Struktura organizacyjna Kasy] - Art. 61. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 61. - [Struktura organizacyjna Kasy] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  61.  [Struktura organizacyjna Kasy]
1. 
W ramach Kasy wyodrębnia się:
1)
centralę;
2)
oddziały regionalne;
3)
placówki terenowe;
4)
inne jednostki organizacyjne.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Rolników, nadaje Kasie statut, określając w nim wewnętrzną organizację Kasy.