Art. 49. - [Sposób wypłaty świadczenia ] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.266 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2021 r.
Art.  49.  [Sposób wypłaty świadczenia ]
1. 
Wypłata świadczenia z ubezpieczenia następuje przez doręczenie uprawnionemu należnej kwoty za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) lub innej osoby. Za zgodą uprawnionego Kasa może stosować inne formy wypłaty.
2. 
Wypłata świadczenia przysługującego co miesiąc jako świadczenie stałe lub okresowe następuje każdego miesiąca w dniu oznaczonym w decyzji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
Jeżeli miesięczna wypłata świadczeń z ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2, nie przekroczyłaby kwoty emerytury podstawowej, świadczenie może być wypłacone z góry, tak aby jedna wypłata była równa co najmniej kwocie najniższej emerytury.